เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kickoff Meeting) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และให้บริการข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) โดยมี รองศาสตราจารย์ ชนินทร์ ทินนโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายปิยะ ตั้งสิทธิชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. และเจ้าหน้าที่ บริษัท จีไอเอส จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันต่อแนวทางการดำเนินโครงการฯ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) รวมถึงการนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงแก้ไขเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ รวดเร็วและปลอดภัย

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint