เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าพบนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการของ คทช. และประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ ร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดบึงกาฬ (คพร.จังหวัดบึงกาฬ)

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ กรณีพิพาทในที่สาธารณประโยชน์หนองนาแซง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ กรณีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์กุดทิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ทับที่ดินทำกินของราษฎร ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา รวมถึงกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คพร.จังหวัด โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม คพร.จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี