เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องอารีย์ ชั้น 22 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี อาคารอารีย์ ฮิลส์ กรุงเทพฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหลักสูตร "การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อให้บุคลากรของ สคทช. มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของ สคทช. โดยมีวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บรรยายในหัวข้อ "กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์" และวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ บรรยายในหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์" ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน

การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคทช. (พ.ศ. 2565 - 2570) ในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรของ สคทช. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี