เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องอารีย์ ชั้น 22 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี อาคารอารีย์ ฮิลส์ กรุงเทพฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหลักสูตร "การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อให้บุคลากรของ สคทช. มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของ สคทช. โดยมีวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บรรยายในหัวข้อ "กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์" และวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ บรรยายในหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์" ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน

การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคทช. (พ.ศ. 2565 - 2570) ในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรของ สคทช. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint