เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของรัฐบาล โดยมี นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2580 ประเด็นนโยบายที่ 1 การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ และประเด็นนโยบายที่ 3 การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อนำประเด็นที่ได้จากการประชุมไปหารือในหลักการร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ต่อไป

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint