เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. และ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ สคทช. จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมจริยธรรม การป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย หลักสูตร "พัฒนาจริยธรรม เจ้าหน้าที่ สคทช." ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สคทช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ เพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ สคทช. ในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

ในการนี้ ผอ.สคทช. ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "องค์กรใหม่กับคนรุ่นใหม่กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ" พร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

และในโอกาสที่วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" ผอ.สคทช. ได้มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "คนดีศรี สคทช." เพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการที่เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 อีกด้วย

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี