เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรูวิชั่นส์ 784) อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 1 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการคิดเพื่อชาติ ในประเด็น "การแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกันด้วยแผนที่ One Map มาตราส่วน 1 : 4000" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ วปอ.65 เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรูวิชั่นส์ 784)

ในการให้สัมภาษณ์ฯ ผอ.สคทช. ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่ไม่ชัดเจน ทับซ้อนกันตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ส่งผลกระทบกับการถือครองที่ดินของราษฎร การออกเอกสิทธิให้กับราษฎร ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ ซึ่ง สคทช. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) บนหลักการ “หนึ่งพื้นที่ หนึ่งหน่วยงานรับผิดชอบ (One Land, One Law)” โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา 13 ข้อ ยึดตามลำดับศักดิ์ของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายก่อนหรือหลัง และการแต่งตั้ง "คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ" ขึ้นภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ 11 จังหวัด เริ่มจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 3 กลุ่ม รวม 33 จังหวัด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนที่ตามกฎหมายให้ถูกต้องตรงกัน สำหรับกรณีที่ประชาชนอาจได้รับผลกระทบ ก็จะต้องดำเนินการพิสูจน์สิทธิและหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาประชาชนต่อไป พร้อมทั้ง ได้ยกตัวอย่างประเด็นปัญหากรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่ง สคทช. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบูรณาการในการแก้ไขปัญหา และมีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามาโดยลำดับ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี